Zasady przyjmowania

Reguły przyjęcia na studia cudzoziemców oraz osób bez obywatelstwa 

 1. Wstęp na studia cudzoziemców i osób bez obywatelstwa do Narodowego Uniwersytetu Chmielnickiego (zwanego dalej Uniwersytetem) odbywa się zgodnie z Ustawami Ukrainy „O szkolnictwie wyższym”, „O statusie prawnym cudzoziemców i osób bez obywatelstwa”, „O zagranicznych Ukraińcach”, „O uchodźcach” oraz osobach, które potrzebują dodatkowej lub czasowej ochrony „, Nakazem Prezydenta Ukrainy z 3 czerwca 1994 r., Nr 271 „O środkach dla rozwoju współpracy gospodarczej wijewództw Ukrainy z przylegającymi regionami Republiki Białorusi i jednostkami administracyjno-terytorialnymi Republiki Mołdawii”, Nakaz Gabinetu Ministrów Ukrainy z 26 lutego 1993 r. Nr 136 „O szkoleniu cudzoziemców w Ukrainie”, z dnia 11 września 2013 № 684 „Niektóre kwestie rekrutacji na szkolenia cudzoziemców i osób bez obywatelstwa”, na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy z dnia 1 listopada 2013 r., nr 1541 „Niektóre kwestie organizacji rekrutacji i szkolenia (stażu) cudzoziemców i osób bez obywatelstwa” zarejestrowany w Ministerstwie Sprawiedliwości Ukrainy w dniu 25 listopada 2013 r.  pod numerem 2004/24536 (zmieniony rozporządzeniem Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy z dnia 11 grudnia 2015 r., nr 1272).
 2. Cudzoziemcy i bezpaństwowcy (zwani dalej cudzoziemcami) mogą uzyskać wyższe wykształcenie kosztem osób fizycznych (prawnych), chyba że umowy międzynarodowe Ukrainy przewidują inaczej, zgodę na związanie się Najwyższą Radą Ukrainy, ustawy lub porozumienia między uczelniami wyższymi o międzynarodowej mobilności akademickiej. Przyjmowanie cudzoziemców na uniwersytet w celu studiowania kosztem budżetu państwa odbywa się w ramach kwot dla cudzoziemców.Kontyngent dla obcokrajowców – określona część wolumenu zamówień publicznych, z których korzystali uczestnicy z:

• cudzoziemcy, którzy przyjeżdżają na studia zgodnie z międzynarodowymi traktatami Ukrainy;

• Zagraniczni Ukraińcy, których status jest potwierdzony przez poświadczenie obcego Ukraińca.                   

  3. Cudzoziemcy, którzy przybywają na Ukrainę w celu studiowania, wchodzą na Uniwersytet według akredytowanych programów edukacyjnych (specjalności).              

Przyjmowanie kandydatów  zagranicznych na studia  kosztem osób fizycznych (prawnych) odbywa się:

• dwa razy w roku, przed i na początku semestru akademickiego (ale nie później niż 1 listopada i 1 marca odpowiednio) w celu uzyskania stopnia licencjata lub magistra;                                                              

• w ciągu roku na studia podyplomowe, studia podyplomowe, studia doktoranckie.                                         

  4. Wszystkie kategorie cudzoziemców, którzy wchodzą na uniwersytet, są zapisani na uniwersytet na podstawie zleceń rejestracyjnych tworzonych w jednolitej bazie. Cudzoziemcy, którzy otrzymują stypendia państwowe na podstawie umów międzynarodowych, programów krajowych i innych zobowiązań międzynarodowych Ukrainy, przyjmowani są na studia w ramach ustalonych limitów dla cudzoziemców na podstawie wytycznych Ministerstwa Edukacji i Nauki Ukrainy.                   

  5. Cudzoziemcy przyjeżdżający na Ukrainę w celu udziału w programach mobilności akademickiej lub w szkolnictwie wyższym zgodnie z programami edukacyjnymi uzgodnionymi między ukraińskimi i zagranicznymi instytucjami szkolnictwa wyższego są przyjmowani na studia zgodnie z odpowiednimi zobowiązaniami umownymi uczelni.                   

  6. Cudzoziemscy Ukraińcy, którzy legalnie przebywają na Ukrainie i których status jest poświadczony przez obcokrajowca ukraińskiego, podczas ubiegania się o studia na uniwersytecie, korzystają z tych samych praw do edukacji co obywatele Ukrainy, z wyjątkami ustanowionymi przez Konstytucję Ukrainy, ustawami Ukrainy lub traktatami międzynarodowymi, której zgoda jest wiążąca dla Rady Najwyższej Ukrainy.              

Cudzoziemscy Ukraińcy, których status jest potwierdzony jako obcego Ukraińca, mogą być zapisani na studia w ramach państwowych zamówień w ramach ustalonych limitów dla cudzoziemców zgodnie z wynikami egzaminów wstępnych na przedmioty przewidziane w Regulaminie przyjęć.              

1. Wymagania dotyczące poziomu edukacji              

1. Cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy przyjeżdżają na Ukrainę i mają zagraniczne dokumenty ukończenia szkoły średniej, są przyjmowani na studia licencjackie na pierwszy rok studiów na uniwersytecie.              

2. Cudzoziemcy i bezpaństwowcy, którzy przyjeżdżają na Ukrainę i posiadają dokumenty dotyczące wykształcenia obcego odpowiadające wykształceniu na poziomie licencjackim, są przyjmowani na uniwersytet na pierwszy rok studiów magisterskich.              

3. Cudzoziemcy i bezpaństwowcy wchodzący na Uniwersytet muszą posiadać poziom B1 w języku ukraińskim, rosyjskim lub angielskim, w zależności od języka nauczania w wybranym programie edukacyjnym (specjalizacja).              

2. Warunki akceptacji wniosków i dokumentów, wybór konkurencyjny i dopuszczenie do nauki               1.

1. Organizacją przyjęć na studia na Uniwersytecie Cudzoziemców zajmuje się komisja selekcyjna  Działu Przygotowawczego do Spraw Zagranicznych Obywateli, Działu do Spraw Międzynarodowych i Komisji Rekrutacyjnej Uniwersytetu.

2. Sposób pracy komisji selekcyjnej:

 • od poniedziałku do czwartku – od 9:00 дdo 18:00;
 • w piątki – od 9:00 do 17:00.

3. Rejestracja i wydawanie zaproszeń na studia, wnioski i dokumenty, egzaminy wstępne, przedłużenia, transfery i zapisy na studia odbywają się w następujących terminach:

Etapy kampanii rekrutacyjnej
Rozpoczęcie rejestracji i wydawanie zaproszeń na naukę obcokrajowców od 15 maja 2017 roku
Początek przyjmowania podań i dokumentów od  03 lipca 2017 рroku
Terminy przyjmowania wniosków i dokumentów do odnowienia, transferu z uczelni wyższych Ukrainy i zagranicznych placówek oświatowych 03 lipca – 31 sierpnia 2017 roku
Zakończenie przyjmowania podań i dokumentów 29 września 2017 roku
Zakończenie rejestracji i wydawania zaproszeń na studia obcokajowców 20 wrześnie 2017 roku
Terminy przeprowadzenia przez Uniwersytet egzaminów wstępnych 05 lipca – 15 pąxdziernika 2017 roku
Przyjmowanie rekomendacji na studia według zamówienia państwowego 17 lipca – 18 października 2017 roku
 Przyjmowanie uczestników kosztem funduszy fizycznych (prawnych) osób 17 lipca – 18 października 2017 roku

4. Zaproszenie do nauki wydaje uniwersytet na wcześniejsze żądanie cudzoziemca z następującymi dokumentami:

 • kopię pierwszej strony dowodu osobistego cudzoziemca określającego jego tożsamość wraz z tłumaczeniem na język ukraiński;
 • kopię dokumentu o poprzedniej edukacji z uzyskanymi z dyscyplin edukacyjnych ocenami (punktami) lub odniesienia akademickiego (ze wskazaniem numeru i tytułu dokumentu) z tłumaczeniem na język ukraiński;
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Dokumenty wysyłane są w zeskanowanym formularzu na adres e-mail Dział do Spraw Międzynarodowych interdept.khnu@gmail.com або fmv.margo@gmail.com

3. Procedura przyjmowania wniosków i dokumentów              

1. Dokumenty od zagranicznych interesantów przyjmowane są wyłącznie w formie papierowej.

2. Cudzoziemcy i bezpaństwowcy składają i przygotowują następujące dokumenty dla przystąpienia na studia:

 • podanie o przyjęcie na studia;
 • ankieta;
 • dowód osobisty obcokrajowca lub inny dokument zaświadczający tożsamość osoby z aktualną wizą rodzaju D (04/12) dla krajów posiadających procedury wizowe wydawane przez urzędy konsularne Ukrainy za granicą na podstawie zaproszeń na studia, chyba że umowy międzynarodowe Ukrainy stanowią inaczej;
 • ankieta zaproszenie na studia dla otrzymania wizy;
 • świadectwo urodzenia (metryka);
 • zaświadczenie urzędu konsularnego Ukrainy za granicą o zniesieniu obywatelstwa ukraińskiego obcokrajowca z zaznaczeniem odpowiedniego dekretu Prezydenta Ukrainy składa się, jeżeli miejsce urodzenia cudzoziemca podaje się na Ukrainie;
 • dokumenty o otrzynamym wyksztalceniu (z suplementem);
 • świadectwo zdrowia (zaświadczenie lekarskie) poświadczone przez urzędowy organ służby zdrowia kraju, z którego przybył cudzoziemiec, wystawione nie wcześniej niż dwa miesiące przed wyjazdem cudzoziemca na studia na Ukrainie;
 • 8 zdjęć o wymiarach 3х4 сm;
 • zgoda na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych;
 • umowa ubezpieczenia odpowiedzialności za zwrot wydatków związanych z wykonaniem decyzji o wydaleniu administracyjnym poza granice Ukrainy (zakaz wjazdu);

3. Jeśli to możliwe, przedkłada się kopie i przedstawia oryginały następujących dokumentów:

 • zaświadczenie o stałym lub czasowym pobycie na Ukrainie, zezwolenie na imigrację na Ukrainę, kartę dyplomatyczną Ministerstwa Spraw Zagranicznych Ukrainy lub inny dokument dotyczący prawa pobytu na Ukrainie;
 • zaświadczenie organu podatkowego o numerze rejestracyjnym karty rejestracyjnej podatnika.

Wszystkie dokumenty wydawane w  innych krajach muszą być przetłumaczone na język ukraiński z notarialną wersją tłumaczenia.

Oryginały paszportu, świadectwa urodzenia, świadectwa o wykształceniu, dokumentu pobytu i urzędu skarbowego są sprawdzane przy składaniu dokumentów.

Dokumenty medyczne są dostarczane w oryginale. Świadectwo urodzenia, świadectwo o wykształceniu i dokument medyczny, wydane za granicą, muszą być poświadczone i zalegalizowane w ustalony sposób, chyba że umowy międzynarodowe Ukrainy przewidują inaczej.

4. Organizacja wyboru konkurwncji

1. Dopuszczenie do nauki cudzoziemców na studia wyższe na odpowiednim poziomie opiera się na wynikach egzaminów wstępnych oraz na podstawie praw akademickich do kontynuowania nauki, co potwierdza dokument o nabytym poziomie wykształcenia w kraju pochodzenia, dający prawo do kontynuowania nauki na odpowiednim poziomie szkolnictwa wyższego zgodnie z ustawodawstwem państwa, które wydało dokument dotyczący nabytego poziomu wykształcenia.

2. Wybór konkurencji na otrzymanie tytułu licencjata składa się z dwóch etapów::

 • egzaminu wstępnego z języka (ukraińskiego lub angielskiego);
 • rozmowa kwalifikacyjna z dyscypliny zawodowej.

3. Do testów z języka ukraińskiego lub angielskiego, ustanawia się komisję egzaminacyjną merytoryczną, której skład zatwierdzany jest na polecenie rektora uniwersytetu.

4. Wybór konkurencji na zdobycie tytułu magistra odbywa się na podstawie wyników egzaminów wstępnych:

 • język obcy (ukraiński lub angielski);
 • zawodowy.

5. Do rozmowy kwalifikacyjnej ze specjalizacji jest dozwolony w przypadku pomyślnego ukończenia testu językowego. Specjalna komisja jest tworzona w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej ze specjalizacji rozmowy kwalifikacyjnej, której skład został zatwierdzony na polecenie rektora Uniwersytetu. Programy rozmów kwalifikacyjnych są opracowywane przez naukowców z rad odpowiednich wydziałów / instytutów i zatwierdzane przez przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej (rektora) Uniwersytetu.