Główna

Dział Stosunków Międzynarodowych

Dział Stosunków Międzynarodowych jest koordynującą jednostką strukturalną Chmirlnickiego Narodowego Uniwersytetu i podlega prorektorowi ds. Międzynarodowych.

Celem pracy działu jest opracowanie i wdrożenie strategii działań międzynarodowych, poszerzenie i pogłębienie stosunków międzynarodowych, promowanie rozwoju międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki.

Działania tego działu mają na celu organizację i rozwój współpracy międzynarodowej 4, stosunki międzynarodowe i współpracę w sferze naukowej, edukacyjnej i kulturalnej, a także kształtowanie public relations ze środkami masowego przekazu, organizacjami publicznymi, uczelniami wyższymi, ośrodkami edukacyjnymi i korporacjami, strukturami państwowymi, instytucjami naukowymi.

Zadania podstawowe działu:

• przygotowywanie i organizowanie umów o współpracę między Uniwersytetem a partnerami zagranicznymi;
• rozszerzenie kontaktów w zakresie wspólnej realizacji projektów naukowych i praktycznych;
• planowanie i prowadzenie międzynarodowych wydarzeń naukowych (konferencje, seminaria naukowo-praktyczne, szkolenia, okrągłe stoły);
• kompleksowe badanie zagranicznych doświadczeń w zakresie rozwoju edukacji i nauki, w tym wdrożenie procesu bolońskiego;
• organizacja i dokumentacja udziału wykładowców akademickich i pracowników w międzynarodowych projektach uczelni wyższych różnych krajów, finansowanych ze środków międzynarodowych;
• organizacja współpracy naukowej z zagranicznymi uczelniami;
• zaangażowanie zagranicznych specjalistów do pracy na uczelni oraz udział czołowych nauczycieli i naukowców w działalności dydaktycznej i badawczej zagranicznych uniwersytetów i instytucji badawczych;
• realizacja projektów i programów wspólnych z partnerami zagranicznymi;
• zwiększenie mobilności studentów uczelni wyższych, poszerzenie ich możliwości uczenia się, staży i praktyk szkoleniowych na zagranicznych uczelniach;
• przyciągnięcie większej liczby zagranicznych studentów do nauki na uniwersytecie;
• nawiązywanie kontaktów z krajowymi i zagranicznymi osobami prawnymi i fizycznymi, przedstawicielami instytucji edukacyjnych państw obcych w celu organizacyjnego i prawnego wsparcia cudzoziemców, którzy chcą uzyskać wyższe wykształcenie na Uczelni;
• zapewnianie doradztwa i pomocy metodologicznej innym podobszarom uniwersyteckim w kwestiach wchodzących w zakres kompetencji departamentu;
• dokumentacja współpracy międzynarodowej, prace kontraktowe w zakresie współpracy międzynarodowej.

Funkcje działu:

1. Promocja międzynarodowej działalności Uczelni w jej różnych formach w celu rozwoju edukacyjnych, materialnych i technicznych zasobów uczelni.
2. Podsumowanie i analiza wniosków dotyczących priorytetowych obszarów współpracy edukacyjnej, naukowej i kulturalnej z zagranicznymi instytucjami edukacyjnymi, ośrodkami badawczymi, organizacjami, fundacjami i innymi osobami fizycznymi i prawnymi.
3. Funkcje protokolarne i organizacyjne, do których należą: zaproszenia zagranicznych delegacji i osób, negocjacje i związane z tym działania organizacyjne; rejestracja zamówień i innych dokumentów związanych z wyjazdem pracowników za granicę podczas podróży służbowej; korespondencja i wsparcie stałych kontaktów ze wszystkimi partnerami we współpracy międzynarodowej.
4. Działania informacyjne, gromadzenie informacji związanych z działaniami międzynarodowymi i rozpowszechnianie na uczelni; tworzenie baz danych, przygotowanie kanałów reklamowych, prezentacje.
5. Funkcje kontaktowe w zakresie opracowywania umów o współpracy.
6. Opracowanie perspektywicznych planów współpracy międzynarodowej Uniwersytetu i jego jednostek z zagranicznymi partnerami.
7. Dostarczanie wskazówek pracownikom Uniwersytetu w zakresie informacji o międzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji i nauki, zapewniających konsultacje w zakresie stosunków międzynarodowych z jednostkami strukturalnymi Uniwersytetu.
8. Doradztwo studentom, wykładowcom i pracownikom Uniwersytetu w zakresie możliwości studiowania i stażu za granicą.
Pomoc w realizacji odpowiednich dokumentów na wyjazd za granicę dla nauczycieli, studentów, doktorantów i innych pracowników Uniwersytetu.
9. Organizacja informacji o istniejących programach międzynarodowych oraz zaangażowanie profesorów i studentów w działania międzynarodowe.
10. Informowanie pracowników wydziału o publikacjach w środkach masowego przekazu dotyczących działalności Uczelni;
11. Przygotowanie wniosków o umieszczenie informacji o uczelni (reklama) w mediach.
12. Przygotowanie dokumentów regulujących działalność międzynarodową na uczelni (regulacje, zamówienia, rozporządzenia itp.).
13. Korespondencja międzynarodowa.
14. Kontrola nad terminową rejestracją obcokrajowców w Państwowej Służbie Migracyjnej Ukrainy zgodnie z obowiązującymi przepisami;
15. Kontrola nad weryfikacją dokumentów przedłożonych przez cudzoziemców przy przyjęciu i przyjęciu na uniwersytet zgodnie z obowiązującymi przepisami;
16. Przygotowanie i publikacja materiałów prezentacyjnych Uniwersytetu;
17. Tworzenie, przetwarzanie i publikowanie oficjalnych informacji o Uniwersytecie.