Правила прийому

Правила прийому на навчання іноземців та осіб без громадянства

 1. Прийом на навчання іноземців та осіб без громадянства до Хмельницького національного університету (далі – Університет) здійснюється згідно з Законами України “Про вищу освіту”, “Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства”, “Про закордонних українців”, “Про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту”, Указом Президента України від 03 червня 1994 року № 271 “Про заходи щодо розвитку економічного співробітництва областей України з суміжними областями Республіки Білорусь і адміністративно-територіальними одиницями Республіки Молдова”, постановами Кабінету Міністрів України від 26 лютого 1993 року №136 “Про навчання іноземних громадян в Україні”, від 11 вересня 2013 року № 684 “Деякі питання набору для навчання іноземців та осіб без громадянства”, наказом Міністерства освіти і науки України від 01 листопада 2013 року № 1541 “Деякі питання організації набору та навчання (стажування) іноземців та осіб без громадянства”, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 листопада 2013 року за № 2004/24536 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 11 грудня 2015 року № 1272).
 2. Іноземці та особи без громадянства (далі – іноземці) можуть здобувати вищу освіту за кошти фізичних (юридичних) осіб, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, законодавством або угодами між вищими навчальними закладами про міжнародну академічну мобільність. Прийом іноземців до Університету на навчання за рахунок коштів державного бюджету здійснюється в межах квот для іноземців.

Квота для іноземців – визначена частина обсягу місць державного замовлення, яка використовується для прийому вступників з числа:

 • іноземців, які прибувають на навчання відповідно до міжнародних договорів України;
 • закордонних українців, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця.
 1. Іноземці, які прибувають в Україну з метою навчання, вступають до Університету за акредитованими освітніми програмами (спеціальностями).

Зарахування вступників з числа іноземців на навчання за кошти фізичних (юридичних) осіб здійснюється:

 • двічі на рік, до і на початку академічних семестрів (але не пізніше 01 листопада і 01 березня відповідно) для здобуття освітніх ступенів бакалавра, магістра;
 • упродовж року для навчання в аспірантурі, ад’юнктурі, докторантурі.
 1. Усі категорії іноземців, які вступають на навчання, зараховуються до Університету на підставі наказів про зарахування, що формуються в Єдиній базі.

Іноземці, яким надаються державні стипендії за міжнародними договорами, загальнодержавними програмами, іншими міжнародними зобов’язаннями України, приймаються на навчання у межах установлених квот для іноземців на підставі направлень Міністерства освіти і науки України.

 1. Іноземці, які прибувають в Україну для участі в програмах академічної мобільності або для здобуття вищої освіти за узгодженими між українським та іноземним вищими навчальними закладами освітніми програмами, приймаються на навчання з урахуванням відповідних договірних зобов’язань Університету.
 2. Закордонні українці, які на законних підставах перебувають в Україні, і статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, при вступі до Університету користуються такими ж правами на здобуття освіти, що й громадяни України, за винятками, встановленими Конституцією України, законами України чи міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

Закордонні українці, статус яких засвідчений посвідченням закордонного українця, можуть зараховуватись на навчання за державним замовленням у межах установлених квот для іноземців за результатами вступних випробувань з предметів, передбачених Правилами прийому.

I. Вимоги до рівня освіти

 1. На навчання для здобуття ступеня бакалавра на перший курс до Університету приймаються іноземні громадяни та особи без громадянства, які приїхали до України та мають іноземні документи про повну середню освіту.
 2. На навчання для здобуття ступеня магістра на перший курс до Університету приймаються іноземні громадяни та особи без громадянства, які приїхали до України та мають іноземні документи про освіту, що відповідає освітньому ступеню бакалавра.
 3. Іноземні громадяни та особи без громадянства, які вступають до Університету, повинні володіти українською, російською або англійською мовою на рівні В1, в залежності від мови викладання на обраній освітній програмі (спеціалізації).

II. Терміни прийому заяв і документів, конкурсного відбору та зарахування на навчання

 1. Організація прийому на навчання в Університеті іноземців покладена на відбіркову комісію підготовчого відділення для навчання іноземних громадян, відділ міжнародних зв’язків та приймальну комісію Університету.
 2. Порядок роботи відбіркової комісії:
 • з понеділка по четвер – з 9:00 до 18:00;
 • у п’ятницю – з 9:00 до 17:00.
 1. Оформлення і видача запрошень на навчання, прийом заяв і документів, вступні випробування, поновлення, переведення та зарахування на навчання вступників проводиться в установлені терміни.

Запрошення на навчання видається університетом за попереднім зверненням іноземця з наданням таких документів:

 • копія першої сторінки національного паспорта іноземця, що встановлює його особу, з перекладом на українську мову;
 • копія документа про попередню освіту з одержаними з навчальних дисциплін оцінками (балами) або академічна довідка (із зазначенням номера та назви документа) з перекладом на українську мову;
 • згода на обробку персональних даних.

Документи надсилаються у відсканованому вигляді на електронну пошту відділу міжнародних зв’язків iro@khmnu.edu.ua або fmv.margo@gmail.com

III. Порядок прийому заяв і документів

 1. Документи від вступників-іноземців приймаються тільки в паперовій формі.
 2. Для вступу на навчання іноземні громадяни та особи без громадянства подають та оформляють такі документи:
 • заява про вступ;
 • анкета;
 • національний паспорт іноземця або інший документ, що посвідчує особу без громадянства з оформленою візою типу Д (04/12) для країн з візовим порядком в’їзду, яка видається консульськими установами України за кордоном на підставі запрошень на навчання, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України;
 • бланк запрошення на навчання для оформлення візи;
 • свідоцтво про народження;
 • довідка Консульської установи України за кордоном про припинення громадянства України іноземного громадянина із зазначенням відповідного Указу Президента України подається в разі, якщо місце народження іноземного громадянина значиться в Україні;
 • документ про отриману освіту (з додатком);
 • медичний документ (сертифікат) про стан здоров’я, завірений офіційним органом охорони здоров’я країни, з якої прибув іноземець, виданий не раніше, ніж за два місяці до від’їзду іноземця на навчання в Україну;
 • 8 фотокарток розміром 3х4 см;
 • згода на збір та обробку персональних даних;
 • договір страхування відповідальності за відшкодування витрат, пов’язаних з виконанням рішення про адміністративне видворення за межі України (депортацію);
 1. За наявності подаються копії і пред’являються оригінали таких документів:
 • посвідка на постійне або тимчасове проживання в Україні, дозвіл на імміграцію в Україну, дипломатична картка МЗС України або інший документ про право перебування в Україні;
 • довідка податкової служби про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків.

Усі документи, видані в зарубіжних країнах, мають бути перекладені на українську мову з нотаріальним засвідченням перекладу.

Оригінали паспорта, свідоцтва про народження, документа про освіту, документа на проживання та довідки податкової служби перевіряються при поданні документів.

Медичні документи подаються в оригіналі. Свідоцтво про народження, документи про освіту та медичний документ, що оформлені за кордоном, мають бути засвідчені та легалізовані в установленому порядку, якщо інше не передбачене міжнародними договорами України.

IV. Організація конкурсного відбору

 1. Зарахування на навчання іноземців для здобуття вищої освіти на відповідному рівні здійснюється за результатами вступних випробувань та на підставі академічних прав на продовження навчання, що підтверджуються документом про здобутий рівень освіти в країні його походження, що дають право для продовження навчання на відповідному рівні вищої освіти відповідно до законодавства країни, що видала документ про здобутий рівень освіти.
 2. Конкурсний відбір для здобуття ступеня бакалавра складається з двох етапів:
 • вступного випробування з мови (української або англійської);
 • співбесіди з фахової дисципліни.
 1. Для проведення випробування з української або англійської мови створюється предметна екзаменаційна комісія, склад якої затверджується наказом ректора Університету.
 2. Конкурсний відбір для здобуття ступеня магістра здійснюється за результатами вступних випробувань з:
 • іноземної мови (української або англійської);
 • фаху.

До співбесіди з фаху вступник допускається в разі успішного складання випробування з мови. Для проведення співбесіди з фаху створюється комісія, склад якої затверджується наказом ректора Університету. Програми співбесід з фаху розробляються Вченими радами відповідних факультетів / інститутів та затверджуються головою Приймальної комісії (ректором) Університету.