Головна

Відділ міжнародних зв’язків

Відділ міжнародних зв’язків є координуючим структурним підрозділом Хмельницького національного університету та підпорядковується проректору з міжнародних зв’язків.

Метою роботи відділу є розробка та впровадження стратегії міжнародної діяльності, розширення й поглиблення міжнародних зв’язків, сприяння розвитку міжнародного співробітництва у сфері освіти та науки.

Діяльність відділу спрямована на організацію та розвиток міжнародного співробітництва Університету, міжнародних зв’язків і співпраці в науковій, освітянській та культурній сферах, а також формування громадських зв’язків із засобами масової інформації, громадськими організаціями, вищими навчальними закладами, освітніми центрами та корпораціями, державними структурами, науковими установами.

Основні завдання відділу:

 • підготовка та організація укладення угод про співпрацю Університету із закордонними партнерами;
 • розширення контактів у сфері спільного виконання науково-практичних проектів;
 • планування та проведення міжнародних наукових заходів (конференцій, науково-практичних семінарів, тренінгів, круглих столів);
 • всебічне вивчення зарубіжного досвіду розвитку освіти й науки, у тому числі реалізації Болонського процесу;
 • організація та документаційне забезпечення участі викладачів і співробітників університету в міжнародних проектах університетів різних країн, які фінансуються міжнародними фондами;
 • організація наукової співпраці з іноземними ВНЗ;
 • залучення іноземних спеціалістів до роботи в університеті та участь провідних викладачів і науковців у навчальній і науковій діяльності закордонних університетів і наукових установ;
 • виконання спільних з іноземними партнерами проектів та програм;
 • активізації мобільності студентів університету, розширення можливостей їх навчання, стажувань, навчальних практик у закордонних університетах;
 • залучення до навчання в університеті більшої кількості іноземних студентів;
 • встановлення контактів з вітчизняними та іноземними юридичними і фізичними особами, представниками навчальних закладів іноземних держав з метою організаційно-правової підтримки іноземців, які бажають отримати вищу освіту в Університеті;
 • надання консультативної та методичної допомоги іншим структурним підрозділам Університету з питань, що віднесені до компетенції відділу;
 • ведення документообігу з міжнародної співпраці, договірна робота в галузі міжнародного співробітництва.

Функцій відділу:

 1. Сприяння міжнародній діяльності Університету в різноманітних її формах з метою розвитку навчальної, матеріально-технічної бази університету.
 2. Узагальнення та аналіз пропозицій про пріоритетні напрямки освітнього, наукового та культурного співробітництва із зарубіжними навчальними закладами, дослідницькими центрами, організаціями, фондами та іншими фізичними та юридичними особами.
 3. Протокольні й організаційні функції, до яких належать: запрошення зарубіжних делегацій і окремих осіб, ведення переговорів і пов’язані з цим організаційні заходи; оформлення наказів та інших документів, пов’язаних з виїздом співробітників за кордон у відрядження; листування і підтримка постійних контактів з усіма партнерами з міжнародної співпраці.
 4. Інформаційна діяльність, збір інформації, що стосується міжнародної діяльності і розповсюдження її в Університеті; створення баз даних, підготовка рекламних проспектів, презентацій.
 5. Контактні функції щодо підготовки проектів договорів про співпрацю.
 6. Розробка перспективних планів міжнародної співпраці Університету та його підрозділів із зарубіжними партнерами.
 7. Забезпечення керівництва і співробітників Університету інформацією з питань міжнародного співробітництва в галузі освіти і науки, надання консультацій з міжнародних відносин структурним підрозділам Університету.
 8. Консультування студентів, викладачів та співробітників Університету про можливості навчання та стажування за кордоном. Допомога в оформленні відповідних документів на відрядження за кордон викладачів, студентів, аспірантів та інших співробітників Університету.
 1. Організація інформування про наявні міжнародні програми та залучення до міжнародної діяльності професорсько-викладацького складу та студентів.
 2. Інформування професорсько-викладацького колективу щодо публікацій в засобах масової інформації про діяльність Університету;
 3. Підготовка пропозицій щодо розміщення інформації про Університет (реклами) у ЗМІ.
 4. Підготовка документів, що регламентують міжнародну діяльність в Університеті (положення, накази, розпорядження тощо).
 5. Міжнародне листування.
 6. Контроль за своєчасною реєстрацією іноземних громадян в Державній Міграційній Службі України згідно з чинним законодавством;
 7. Контроль за перевіркою документів, які пред’являють іноземні громадяни при вступі і зарахуванні до Університету згідно з чинним законодавством;
 8. Підготовки та видання презентаційних матеріалів Університету;
 9. Створення, опрацювання та оприлюднення офіційної інформації про Університет.